ДОГОВІР ОРЕНДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БОКСУ
ДОГОВІР ОРЕНДИ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ, м. Київ «___» _________ 20__р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІЙ СКЛАД», код 39397349, в особі Директора Марченка Михайла Вікторовича, що діє на підставі Статуту (далі по тексту - «Орендодавець») і _______________ (далі по тексту - «Орендар»), а разом «Сто 759-763, ст.774 ГК України, уклали даний Договір № _______ від ______ (Далі по тексту Договір) оренди частини комплексу нерухомого майна, а саме складського приміщення, про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає в тимчасове платне користування Орендарю частина комплексу нерухомого майна складського приміщення (далі за текстом - «Складське приміщення»), загалом складському комплексі приміщень, розташованого за адресою: м Київ, Рибальський п-в, вул. Електриків, 23 (далі по тексту - "Приміщення").
1.1.1. Індивідуальні характеристики складських приміщень: Площа: __уб. Номер: __1.1.2. Складське приміщення надається Орендодавцем для цілей розміщення майна Орендаря згідно Стандартним умовами, затвердженими Орендодавцем (Додаток - 1). Стандартні умови є невід'ємною частиною Договору. 1.1.3. Плата за користування Приміщенням, позначеним в п. 1.1.3. , Вноситься Орендарем у грошовій сумі, готівковим або безготівковим розрахунком. За кожен день / місяць Орендодавцю плату за 1 м куб. в сумі __________ (_________) _______ грн., без урахування ПДВ.
1.1.4. Розмір орендної плати за один календарний день оренди Приміщення визначається сума, в національній валюті України - гривні, згідно з Тарифами (Додаток-2, є невід'ємною частиною Договору).

1.2. Складське приміщення передається Орендарю виключно з метою зберігання Орендарем свого майна (речей, матеріалів і т д.), Відповідно до Стандартними умовами зберігання.

2. Порядок передачі та повернення складських приміщень.

2.1. Складське приміщення передається Орендарю по Акту прийому-передачі (Додаток - 3, є невід'ємною частиною Договору) після внесення всіх передбачених даним Договором і Стандартними умовами оплати.
2.1.2. Акт прийому-передачі приміщення підписується виключно уповноваженими представниками Сторін.

2.2. Прийом і Повернення складські приміщення Орендодавцю згідно Стандартним умовам Договору.

2.3. Звільнити складське приміщення Орендар зобов'язується до ____ годину. ___ Хв. «____» _______ 201__г.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Права та обов'язки Сторін передбачені Стандартними умовами до даного Договору.
3.1.1. Орендар зобов'язується використовувати Складське приміщення виключно за цільовим призначенням, і з дотриманням вимог, зазначених у цьому Договорі та Стандартних умовах.

4. Термін дії договору та його пролонгація.
4.1. Мінімальний термін Договору суборенди не може бути менше однієї календарного тижня, а максимальний термін не повинен перевищувати 11 місяців.
4.2. Орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за Договором оренди, після закінчення терміну Договору суборенди має за інших рівних умов переважне перед іншими особами право на укладення договору суборенди на новий термін. Суборендар зобов'язаний письмово повідомити Орендодавця про бажання укласти такий договір у строк не пізніше, ніж за два календарних дні до закінчення дії Договору оренди.

5. Зміна, припинення та розірвання Договору суборенди

5.1. Сторони вправі за обопільною згодою змінити або розірвати Договір оренди згідно Стандартним умовам.

5.2. Договір оренди припиняється належним виконанням Сторонами своїх зобов'язань, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного цивільного та іншим законодавством України, а так само Стандартним умов даного Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із зобов'язань внаслідок настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), таких як повінь, пожежа, землетрус, а також у разі війни або військових дій або заборон компетентних державних органів або органів місцевого самоврядування, що виникли після укладення Договору суборенди, якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання сторонами своїх зобов'язань за Договором суборенди.

7.2. При настанні форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань за Договором суборенди для Сторони, що відчуває вплив таких обставин, відсувається на строк дії таких обставин та ліквідації їх наслідків.

7.3. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3 (Трьох) календарних днів з дня настання таких обставин повідомити іншу Сторону про початок, очікуваний термін дії та припинення зазначених обставин. Настання форс-мажорних обставин, на які посилається Сторона, повинні бути підтверджені відповідними письмовими доказами.

7.4. У разі якщо дія форс-мажорних обставин продовжуватиметься більше 2 (Двох) тижнів будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку розірвати Договір суборенди за умови письмового попередження про це іншої Сторони за 5 (п'ять) робочих днів.

8. Повідомлення

8.1. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами один одному, повинні бути оформлені в письмовому вигляді і вручені або навмисне під розпис, або спрямовані поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення за адресою місцезнаходження (місця проживання), зазначеній Стороною при укладанні Договору суборенди, якщо інше не передбачено Договором.

8.2. У разі не сповіщення однією Стороною іншої Сторони про зміну адреси свого місцезнаходження (місця проживання) у порядку, передбаченому п. 9.1 цього Договору, повідомлення не сповістила Стороні направляються за адресою, вказаною в Договорі оренди. У цьому випадку Сторона - одержувач повідомлення - буде вважатися належним чином повідомленої.

8.3. Всі повідомлення угоди, претензії, зміни, доповнення, додатки і т.п. до Договору, за винятком наданих Орендарем та / або його представником особисто, направляються Сторонами за адресами і телефонами, погодженим Сторонами Договором надання складських приміщень.

8.4. Передані допомогою факсимільного зв'язку та / або електронною поштою будь-які повідомлення, заяви, угоди, претензії, зміни, доповнення, додатки і т.п. до Договору мають юридичну силу до моменту отримання однією із Сторін оригіналів зазначених документів.

9. Врегулювання суперечок

9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами в процесі виконання Договору суборенди, вирішуються шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості вирішення суперечок і розбіжностей шляхом переговорів Сторони передають спір на вирішення суду за місцем укладання Договору суборенди.

10. Інші умови

10.1. Сторони зобов'язуються зберігати сувору конфіденційність щодо інформації, отриманої від іншої Сторони в ході виконання своїх зобов'язань за Договором і справжнім Стандартним умовами, а також зобов'язуються вжити всіх можливих заходів, щоб оберегти отриману інформацію від розголошення.

10.2. Передача конфіденційної інформації може здійснюватися тільки з письмової згоди іншої Сторони незалежно від причини та строку припинення дії цього Договору.

10.3. Оплата користування складських приміщень, оформлення змін і доповнень до Договору, розірвання Договору, підписання акту прийому-передачі складських приміщень (повернення) здійснюється в офісі Орендодавця тільки в робочі дні та години адміністрації, якими є з 9:00 по 18:00 з понеділка по п'ятницю, і з 9:00 по 14:00 субота та неділя.

10.4. Додаткові послуги доставки, упаковки, витратного матеріалу та інше, оплачуються окремо згідно рахунку.

10.5. Орендар надає доступ третім особам, які позначені в цій частині Договору:

П.І.Б .: _______________________________ _______________________ (Підпис) ________
П.І.Б .: _______________________________ _______________________ (Підпис) ________
П.І.Б .: _______________________________ _______________________ (Підпис ) ________

11. Додатки до договору

1. Стандартні умови оренди складського приміщення.
2. Тарифи.
3. Акт прийому-передачі.
4. Акт повернення.

12. Реквізити сторін